Seminaire Gesunde Mahlzeiten – (k)eine Frage der Zeit?

am .

De 24. Mee 2014 huet d’Elterevereenegung APERM, am Kader vum PRS (plan de réussite scolaire) vun der Reckener Grondschoul, an Zesummenaarbecht mat der Ecole des Parents Janusz Korczak é Séminaire mam Thema “Gesunde Mahlzeiten – (k)eine Frage der Zeit?” organiséiert.

Hei ass d’Madame Anne-Liss BORSCHETTE, Diététicienne, an engem gutt gefëllte Sall an der Maison Relais,  an an enger agréabeler Ambiance op ënner anerem dës Punkten agaangen:

  • aktuell Ernährungsrichtlinnen
  • équilibréierten Iessens-plang vun engem Schoulkand
  • Iddien fir d’Plangen an d’Organiséiere vun der Iessens-zoubereedung
  • Iddien fir einfach awer schmackhaft Moolzechten

Photo 1

Photo 2