Rapport d'activités

am .

An dëser Lescht sinn eis Aktivitéiten opgelëscht

Année scolaire 2018/19

 • 01.12.17 - Stand Kleeschen a Chrëschtmaart
 • 22.11.18 - Uerdentlech Generalversammlung
 • 10.17 - Versammlung Manifestatiounskalenner 2017 & Empfang Kleeschen
 • 06.11.17 - Versammlung Comité
 • 17.09.17 - Pot de la rentrée des classes
 • 12.09.17 - Versammlung Comité

Année scolaire 2017/18

 • 07.07.18 - Schoulfest
 • 01.07.18 - Iwwereechung vum Fotosbuch un den C 4.2
 • 21.06.18 - Versammlung Comité
 • 16.06.18 - Coupe scolaire
 • 15.06.18 - Coupe scolaire: Kontroll  vun de Velo'en mat der Ennerstëtzung vum Downhill Club Reckange
 • 07.06.18 - Virtrag "Mobbing am Schoulalldag"
 • 17.05.18 - Versammlung Comité
 • 26.04.18 - Virtrag "Kanner a Jugendlëcher am Internet: eng nei Erausfuerderung fir d'Elteren" 
 • 23.03.18 - Freijoersmaart (Buvette)
 • 22.03.18 - Virtrag "Mäi Kand kënnt an de Lycée"
 • 08.03.18 - Versammlung Comité
 • 02.12.17 - Stand Kleeschen a Chrëschtmaart
 • 09.01.18 - Versammlung Comité
 • 30.11.17 - Uerdentlech Generalversammlung
 • 18.11.17 - Versammlung Comité
 • 25.10.17 - Versammlung Manifestatiounskalenner 2017 & Empfang Kleeschen
 • 14.10.17 - Virtrag: Wie lerne ich zuhause mit meinem Kind?
 • 15.09.17 - Pot de la rentrée des classes
 • 14.09.17 - Versammlung Comité

Année scolaire 2016/17

Projets financés

 • Grondschoul: Chèque iwwer 3000€ fir den Zirkusprojet
 • Cycle 4.2 : Photo-album souvenir

Activités

 • 08.07.17 - Schoulfest
 • 08.07.17 - Hëllefen beim Ofrappen vum Zirkuszelt
 • 02.07.17 - Hëllefen beim Opriichten vum Zirkuszelt
 • 01.07.17 - Iwwerreechung vun engem Kado fir d'Schüler aus dem Cycle 4.2
 • 01.07.17 - symbolesch Iwwereechung vum Chèque iwwer 3000€ fir den Zirkusprojet
 • 26.06.17 - Versammlung Comité
 • 27.05.17 - Coupe scolaire
 • 26.05.17 - Kontroll  vun de Velo'en- Coupe scolaire
 • 08.05.17 - Versammlung Léierpersonal & Aperm - Zirkusfest
 •     05.17 - Préparatioun vum Photobuch
 • 29.04.17 - Versammlung Comité
 • 12.03.17 - Theater 'Den Oskar leet en Ee'
 • 28.01.17 - Versammlung Comité
 • 16.12.16 - Buvette um Chrëschtmaart an der Schoul
 •     12.16 - Verdeelen Memberskaarten
 • 26.11.16 - Stand Kleeschen a Chrëschtmaart
 • 17.11.16 - Generalversammlung
 • 25.10.16 - Versammlung Schoulcomité & APERM (Zirkusfest)
 • 19.10.16 - Versammlung Manifestatiounskalenner 2017 & Empfang Kleeschen
 • 15.10.16 - Seminar 'Wer schreit hat schon verloren'
 • 14.10.16 - Comité - gemeinsamt Iessen
 • 08.10.16 - réunion Comité
 • 15.09.16 - Pot de la rentrée des classes

Année scolaire 2015/16

Projets financés

 • Cycle 1: Auteur lecteur Betsi Dentzer show pour enfants (17.11.2015)
 • Cycle 2.1 : Remise des flûtes offertes par l'APERM aux élèves (12.10.2015)
 • Cycle 3 : 2 Cours pratiques à la Rockhal (02.05.2016 et 12.05.2016 pour « 24 Stonnen Electro for Kids »
 • Cycle 4 et Cycle 3: Financement de 3 lectures par l'auteur  Roland Meyer
 • Maison relais : Schraubstock + Artograph Tracer (=Projekter für Zeichenvorlagen) + Trockengitter ( ± juillet 2016)
 • Cycle 4.2 : Photo-album souvenir

Activités

 • 09.07.16 - Schoulfest
 • 02.07.16 - Iwwerreechung vun engem Kado fir d'Schüler aus dem Cycle 4.2
 • 22.06.16 - Grillen Virowend vum Nationalfeierdag @ Reckéng
 •      06.16 - Bestellung a Verdeelung vun de Klassephotoen
 • 11.06.16 - Séminaire « Les enfants et les écrans »
 • 08.06.16 - Présentatioun 'Mobilitéitskonzept'
 • 04.06.16 - Coupe scolaire
 •      05.16 - divers Sitzungen vum groupe de Travail 'Coupe scolaire'
 • 28.05.16 - Austausch tëscht den 'anciens'-Schüler mam Cycle 4.2
 •      05.16 - Réuniounen groupe de Travail 'Séminaires'
 •      05.16 - Réuniounen groupe de Travail 'Fotobuch'
 •      05.16 - Photoshooting Klassefotoen
 • 12.03.16 - Séminaire «Kinder stärken und für das Leben stark machen »
 • 03.03.16 - Versammlung mam COmité d'école
 • 18.03.16 - buvette Fréijorsfest @ Schoul
 • 09.05.16 - réunion Comité
 • 12.03.16 - séminaire 'Kinder stärken und für das Leben stark machen'
 •     02.16 - Réuniounen groupe de Travail 'Séminaires'
 • 28.11.15 - Empfang Kleeschen, Stand mat Kniddelen
 • 19.11.15 - Generalversammlungen / Assemblées générales extraordinaires et ordinaires
 • 17.11.15 - Opféirung vum Betsy Dentzer, organiséiert vum Léierpersonal, gesponsort vun der Aperm
 • 14.11.15 - Versammlung - préparation AGO et AG
 • 11.11.15 - Réunion FAPEL
 • 12.11.15 - Busschoul Cycle 2.1 @ Sales-Lentz
 • 09.11.15 - Busschoul Cycle 2.1 @ Sales-Lentz
 • 12.10.15 - Iwwerreechung Blockflüten fir de Cycle 2.1
 • 10.10.15 - réunion Comité
 • 15.09.15 - Schoulufank - Begréissung vun den Elteren am Préau vun der Schoul

Année scolaire 2014/15

 • 11.07.15 - Schoulfest
 • 04.07.15 - réunion Comité - Virbereedung Schoulfest
 • 10.06.15 - réunion Comité
 • 06.06.15 - coupe scolaire locale
 • 09.05.15 - Buvette Theateroptioun
 • 09.05.15 - réunion Comité
 • 03.02.15 - réunion Comité
 • 16.12.14 - Buvette Chrëschtmaart an der Schoul
 • 29.11.14 - Stand beim Empfang vum Kleeschen
 • 18.11.14 - uerdentlech Generalversammlung
 • 09.11.14 - Bimbo Theater
 • 08.11.14 - Iwwerreechung Blockflüten fir de Cycle 2
 • 16.10.14 - Busschoul Cycle 2.1 @ Sales-Lentz
 • 07.10.14 - réunion Comité
 • 25.09.14 - Versammlung APERM & Léierpersonal
 • 15.09.14 - Schoulufank - Begréissung vun den Elteren am Préau vun der Schoul
 • 26.08.14 - réunion Comité

Année scolaire 2013/14

 • 12.07.14 - Schoulfest
 • 06.07.14 - Coupe scolaire nationale
 • 28.06.14 - Theater- a Musicalvirstellung
 • 16.06.14 - réunion Comité
 • 31.05.14 - coupe scolaire locale
 • 24.05.14 - Séminaire am Kader vum PRS - "Gesunde Mahlzeiten! (K)eine Frage der Zeit"
 • 23.04.14 - réunion Comité
 • 02.04.14 - Versammlung mam Léierpersonal - Schoulfest
 • 25.03.14 - Uerdentlech Generalversammlung FAPEL
 • 13.03.14 - réunion Comité
 • 06.03.14 - Versammlung Gemeng, Sécurité Routière - Coupe scolaire nationale
 • 05.03.13 - Versammlung Gemeng, Léierpersonal, APERM, Elterevertrieder - Horaire
 • 11.02.14 - FAPEL - Assemblée des membres
 • 25.01.14 - Séminaire am Kader vum PRS - "Respektvolle Kommunikation"
 • 23.01.14 - Versammlung PRS mam Léierpersonal
 • 15.01.14 - réunion Comité
 • 09.01.14 - Versammlung APERM & Gemeng
 • 21.11.13 - Informatiounsversammlung Schoulsystem
 • 21.11.13 - Uerdentlech Generalversammlung
 • 16.11.13 - Journée des présidents - FAPEL
 • 07.11.13 - réunion Comité
 • 05.11.13 - Versammlung mam Schoulcomité a mam Schäfferot betreffend dem Horaire
 • 24.10.13 - Versammlung mam Schäfferot
 • 01.10.13 - réunion Comité
 • 24.09.13 - Présentatioun APERM op der Eltereversammlung vum Cycle 1
 • 16.09.13 - Schoulufank - Stand mat Kaffi a Kuch am Préau vun der Schoul
 • 01.09.13 - réunion Comité

Année scolaire 2012/13

 • 24.09.12 - réunion Comité
 • 22.10.12 - réunion Comité
 • 15.11.12 - réunion avec la Commune et des parents de Ehlange concernant le transport scolaire
 • 20.11.12 - réunion Comité
 • 20.11.12 - Assemblée générale ordinaire
 • 17.01.13 - réunion Comité
 • 20.02.13 - réunion Comité
 • 18.03.13 - réunion Comité
 • 24.04.13 - réunion Comité & Corps d'enseignants - Schoulfest
 • 29.04.13 - réunion Comité
 • 22.05.13 - réunion Comité & enseignants & Commune & Maison relais : fermeture Street
 • 03.06.13 - réunion Comité
 • 08.06.13 - Coupe scolaire
 • 12.06.13 - réunion Comité & enseignants
 • 15.06.13 - Schoulfest
 • 31.06.13 - réunion groupe de travail 'relations publiques'