Schoulufank 2014/15

am .

Och op dëser Rentrée huet d'APERM d'Eltere mat Kaffi a Kuch am Préau vun der Schoul begréisst. Et war eng Geleeënheet fir d'Eltere vun déne Kanner, déi fir d'éischt an d'Schoul ginn, ze begréissen a fir sech mat den Elteren auszetauschen.