Schoulufank 2016/17 - Pot de la rentrée

am .

Och op der Rentrée 2016/17 huet d'APERM d'Eltere mat Kaffi a Kuch am Préau vun der Schoul begréisst.

Et war eng Geleeënheet fir d'Eltere vun déne Kanner, déi fir d'éischt an d'Schoul ginn, ze begréissen a fir sech mat den Elteren auszetauschen.

Merci un all déi, déi Moie soe komm sinn.