Zirkusprojet - Jongléierbäll fir d'Schoulkanner

am .

JongléierbällNach emol Félicitatiounen un d'Léierpersonal, fir dee gelongenen Zirkusprojet!

Nom Ofschloss vum Zirkusprojet, hunn d'Kanner um Ofschloss Jongléierbäll vun der APERM iwwerreecht.

Photos: Dan Tonnar